Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle geleverde producten, geleverd door Boxenland B.V., tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Boxenland is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die koper of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade en immateriële schade.
5. Koper is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de aangeschafte producten op mogelijke gevaren als loszittende schroefjes of houtsplinters e.d.

Artikel 2. Overeenkomst
1. De koper is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.
2. Boxenland behoud zich het recht bestellingen zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de koper het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Het herroepingsrecht geldt niet voor zakelijke klanten. Bij het annuleren van een zakelijke bestelling worden er annuleringskosten van minimaal 15% in rekening gebracht.

Artikel 3. Levertijd
1. Alle door Boxenland genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bij Boxenland bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Boxenland schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Boxenland opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Boxenland de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Boxenland op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 4. Retour
1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren ( M.U.V. PRODUCTEN DIE OP BESTELLING: maat/kleur WORDEN GEMAAKT ZOALS MEUBELS: tafels, stoelen e.d.).
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen van € 7,90 per pakket en tot € 150,- per pallet en zijn afhankelijk van de door u bestelde artikel(en). Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@boxenland.nl . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Boxenland te melden. De klant dient het product - na overleg met Boxenland - te sturen naar het door Boxenland vastgestelde retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking (indien redelijkerwijze mogelijk). DE KOPER DIENT ZELF DE KOSTEN VAN EN HET RISICO VOOR HET VERZENDEN TE DRAGEN.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroeppingsrecht gebruikt maakt zal hij de product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met Boxenland ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Boxenland deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Boxenland het door de klant annuleringsbericht heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen, mits het product in goede order retour is ontvangen. Hiervoor wordt het bij Boxenland bekende rekeningnummer gebruikt. Boxenland behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de koper of bij retour zenden is beschadigd.
5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen ten hoogste de kosten van retourzending voor zijn rekening.
6. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Boxenland schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de koper komt, zal Boxenland de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Boxenland heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
7. Het kan voorkomen dat een product defect of incompleet is bij ontvangst; bijvoorbeeld doordat deze bij transport is beschadigd. Koper dient zo spoedig mogelijk Boxenland hiervan per e-mail in te lichten en af te stemmen of product geretourneerd dient te worden of dat er een foto van toegestuurd dient te worden. Alleen dan zal Boxenland de reclamatie in behandeling nemen en kunt u in aanmerking komen voor restitutie of ontvangst van nieuw artikel.
8. ARTIKELEN DIE BESTELD ZIJN DOOR BEDRIJVEN KUNNEN NIET GERETOURNEERD WORDEN.

Artikel 5. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. De wijze van vooruitbetaling kan verschillen en kan zelf gekozen worden bij bestelling via de webwinkel.
2. De kosten die voortkomen uit het voldoen van de betaling via Ideal, Bancontact e.d. komen voor rekening van de verkoper.
3.. Indien overeengekomen mocht zijn dat levering volgens factuur plaats vindt geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Als de koper een factuur van Boxenland niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Boxenland op koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Zie ook Artikel. 7

Artikel 7. Overmacht
1. Indien Boxenland door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Ingeval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Boxenland als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Boxenland zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 8. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Boxenland en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Privacy
1. Boxenland verplicht zich bij het gebruik van persoonsgegevens de bijzondere zorgvuldigheid in acht te nemen zoals is voorgeschreven in de nationale regelgeving.
2. Indien de koper aan het bedrijf te kennen heeft gegeven geen commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail en dergelijke te willen ontvangen, zal deze wens gerespecteerd te worden.

Artikel 10. Versturen
1. Boxenland draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de koper. Nadat de artikelen door koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de koper zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Boxenland gerechtigd de prijs van de artikelen op de koper te verhalen.
2. Wanneer een bestelling onbestelbaar retour mocht komen bij Boxenland doordat bijvoorbeeld het verzendadres door de koper foutief is opgegeven of doordat de bestelling door de koper niet wordt afgehaald op het postkantoor, kan Boxenland de gemaakte verzendkosten verhalen op de koper.

Artikel 11. Klachten
We raden u aan om eventuele klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@boxenland.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Niet giftig, getest en gecertificeerde producten

© 2009 - 2024 Boxenland | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel